Notícies << Tornar
Dilluns, 8 de novembre 2021
Eleccions del consell escolar
        
Benvolgudes famílies,

Us informem que el Departament d’Ensenyament ha convocat eleccions per tal de renovar els representants als Consells Escolars dels Centres Docents públics de Catalunya. El procés electoral s’efectuarà per renovar els membres que pertoqui de cadascun dels sectors que formen els consells escolars. En el cas del nostre centre, s’ha de fer la renovació següent:
Sector famílies: 2 representants
Sector alumnat: 1 representant
Sector PAS: 1 representant

Dins de l’institut teniu el cens electoral per poder consultar-lo, així també com la convocatòria de les eleccions.
Donat que encara estem en pandèmia, l’entrada a consergeria haurà de ser amb cita prèvia, de manera esglaonada i només podrà accedir una persona cada vegada.
FUNCIONS CONSELL ESCOLAR
 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
CALENDARI
 
5 de novembre: Convocatòria d’eleccions. Publicació de censos electorals provisionals.
8 a 10 de novembre: Període de presentació de reclamacions al cens electorals
12 de novembre: Sorteig per designar els vocals de les meses electorals
15 de novembre: Constitució de les meses electorals
11 de novembre: Resolució de les reclamacions als censos electorals
Fins el 18 de novembre: Presentació de candidatures als diferents sectors
19 de novembre: Proclamació de les candidatures definitives
22 de novembre: Votacions sector alumnat
26 de novembre: Votacions sector famílies i PAS
30 de novembre: Constitució del nou consell escolar

La normativa d’aplicació al procediment és la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
 
 
 
Institut Lluís Companys
c/ Joan Maragall, s/n
08490 Tordera
Tel. 937 65 08 22
[email protected]